министерски съветПрез 2030 г. България ще е държава с висок жизнен стандарт и конкурентноспособна, нисковъглеродна икономика. Това пише в проект на Националната програма за развитие България 2030, публикуван преди дни на Портала за обществени консултации към Министерския съвет за обществено обсъждане. Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения, се казва претенциозно в проекта.

Програмата поставя три стратегически цели, за чието изпълнение групира правителствените намерения в пет области (оси) на развитие и издига 13 национални приоритета. Ангажиментът за разработване на национален стратегически документ за развитие на страната в средносрочен и дългосрочен период бе залегнал в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., приета с Решение 447 на Министерския съвет от 2017 г. Поставените в новата програма три цели са технологична трансформация, демографски подем и намаляване на неравенствата. Обусловена е и необходимостта, от която е продиктувано набелязването на тези цели. Посочени са и проблеми, които могат да попречат на тяхното изпълнение. Отбелязва се, че демографската картина в страната и перспективите за нейното развитие могат да компрометират възможността на икономическата система да генерира висок и устойчив растеж. Отбелязва се също, че след присъединяването на България към ЕС и постигнатия напредък в подобряването на стандарта на живот на населението, реализираният икономически растеж не е достатъчно приобщаващ, за да способства за намаляване на социалните неравенства. Споменава се, че относителният дял на лицата, изложени на риск от бедност, е сред най-високите в ЕС и че неравенството в доходите продължава да се увеличава.

Поставените приоритетни стратегически цели говорят за стремеж да се решат сложните и остри проблеми в икономиката и в социалната област, които са посочени в проекта на програмата, чието изпълнение по-нататък ще се възложи на министерствата и другите държавни структури. Те ще трябва да подготвят конкретни планове за постигане на набелязаните в проекто програмата на Министерския съвет цели. Каквито и да се тези планове обаче превръщането на България в „държава с висок жизнен стандарт и конкурентноспособна, нисковъглеродна икономика“ едва ли ще е постижимо в краткия срок до 2030 г. Пресилена изглежда и амбицията за 11 години изостаналата ни държава да се изкачи от 25-о на 20-о място в ЕС по конкурентоспособност на икономиката, защото другите държави не стоят на едно място. По-скоро би трябвало вместо тази мечта да се постави за цел да не се допусне допълнително изоставане на страната ни, предпоставки за което има посочени в програмата. Изнесените данни в проекто програмата съдържат рискове от влошаване на ситуацията, а предпоставките за амбициозните цели не са налице и се изброяват като пожелания и то с твърде приповдигнат тон и формулировки.

На фона на сегашните остри проблеми и кризисното състояние в икономиката и социалната област перспективата за влошаване на някои от проблемите, като демографската катастрофа, хаосът в здравеопазването, проблемите в образователната система и др., е ясно, че и през следващите десет години България ще трябва да догонва средните нива в Европейския съюз (ЕС) в икономиката, екологията, иновациите, образованието, социалните грижи и т.н., но с бавни и малки стъпки. За да бъдат тези стъпки в правилната посока и да дадат положителен резултат, необходимо е държавните институции да привлекат компетентни представители на интелектуалния и научен потенциал на нацията, а не да разчитат на традиционния затворен чиновнически кръг от администратори. При подобно желание на разположение на държавната администрация са и експертите на НИ „Единение“, които са с доказани възможности в науката и практиката.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми