Еко и селски туризъм – неразработен сегмент. Възможности за съчетаване с всички останали видове туризъм. Водещ за странични и по-непознати региони.

Ситуационен анализ

 • Селският и еко туризъм заема 5-то място сред развитите видове туризъм в България с 4,2% дял от всички туристически продукти за страната. Възможности за селския и еко-туризъм има на цялата територия на страната като общините, които могат да развиват преимуществено селски и еко туризъм заемат над 55% от територията на България.
 • Селският и еко-туризъм получава значителни възможности за финансиране по линия на европейските програми в земеделието, но липсва ясна държавна стратегия и анализ, както на регионално, така и на национално ниво за ефективно използване на европейските средства.
 • Основните генериращи пазари за България за селски и еко-туризъм са Великобритания, Германия, съседните балкански страни, Русия.

Силни страни

 • България има естествени природни дадености и съществен потенциал за еко и селски туризъм.
 • На сравнително малка територия България разполага с възможности за практикуване на еко и селски туризъм в разнообразни с изразена собствена специфика райони, планински, полупланински, равнинни, по поречията на големи реки, по дължина на Черноморското крайбрежие и др.
 • България отдавна предлага еко и селски маршрути, които вече имат международна известност.
 • Като цяло оценката на чуждестранните туристи за получената туристическа услуга в еко- и селския туризъм е много висока.
 • Висока склонност на практикуващите еко и селки туризъм за повторни посещения в страната в различни сезони 54% от идващите в България чужденци са били повече от един път на еко и селки туризъм, а 60% са посетили две и повече регионални дестинации.
 • Широка възможност и желание на туристите да съчетават еко и селски с други видове туризъм (морски, планински, културно-исторически, вино и гурме и т.н.) – 72% от чуждестранните туристи в България.
 • Над 80% от селските общини на територията на България определят туризма като приоритет в своите стратегии за развитие. Сравнително добри средни разходи, които извършва един чуждестраннен турист на ден за еко- и селски туризъм – 34 лв.

Слаби страни

 • Неразвита и неотговаряща на съвременните стандарти инфраструктура (вътрешни пътища, транспорт, ВиК, електрификация и др.).
 • Недостатъчна реклама и целеви маркетинг на България като дестинация за еко и селски туризъм.
 • Липса на добре работеща мрежа от туристически информационни центрове и езиково подготвени водачи, екскурзоводи във вътрешността на страната.
 • Местата за настаняване (селски къщи, къщи за гости, хижи и др.) са твърде разнородни по качество, достъпност и разнообразие на предлаганите услуги.
 • Ниско ниво на чистотата и битовата хигиена в редица обекти (това както и слабата информация за достъп до маршрутите и обектите са най-честите проблеми, които изтъкват чуждестранните туристи).

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми