Балнео, СПА и уелнес туризъм (Balneo, SPA & Wellness) – най-голям потенциал за развитие. Глобален ръст. Световен инвестиционен интерес. Целогодишен продукт.

Ситуационен анализ

 • Предлагането на туристическия продукт за Балнео, СПА и Уелнес (БСУ) туризма в България е сравнително добро. Заема четвърто място от всички видове туризъм като формира 6,6% от всички туристически продукти и услуги в България. За съжаление предлаганите продукти на този вид туризъм у нас не са масови и унифицирани и неговите потребители са ограничени, особено като се има предвид огромния потенциал, който страната ни има за развитие на БСУ туризма. Стратегически интерес за инвестиции в България са ареалите за целогодишен балнеолечебен и СПА туризъм с минерална вода.
 • Увеличаване на възрастната част на населението в Европа, което предполага в бъдеще специална стратегия, ориентирана към туристите на възраст 65+.
 • В бъдеще все по голямо значение ще има съчетанието на БСУ-услугите с другите форми на специализиран туризъм – морски, културно-исторически, екотуризъм, вино и гурме туризъм, голф, приключенски и др., 48% от гостите, ползващи СПА продукт, търсят още един допълнителен вид туризъм, а 27% поне още два вида туризъм.
 • Генериращи пазари за България са основно: Русия, Гърция, Германия, Англия, Македония, Румъния, Турция и Израел. Перспективни пазари са: Румъния, Русия, Гърция, Украйна и Сърбия.
 • Генерационен потенциал за развитие – 56% от чуждестранните туристите и ползватели на БСУ-услуги са хора на възраст между 36 и 55 години. Ползването на тези услуги вече се превръща в начин на живот за тях.

Силни страни

 • България има най-високата концентрация на термални минерални извори в Европа след Исландия.
 • България има над 600 находища на минерални води и близо 1600 извора, но от тях се използват под 30%.
 • Общият капацитет на минералните води в България е 423 млн. литра в денонощие, като само на термалните минерални извори е 272 млн. литра в денонощие.
 • В страната има действащи 65 балнеоложки курорти, редица от тях са с многовековни традиции, датиращи от времената на траките и Римската империя.
 • Минералните извори в България освен, че са използвани още от времето на траките и Римската империя и са свързани с наличието на съществени археологически и други културно-исторически паметници и могат да бъдат използвани в съчетание с други видове туризъм, културно-исторически, морски, здравен, екотуризъм, вино и гурме, голф и т.н.
 • Наличие на Европейски Регламент.

Слаби страни

 • Нефокусирано, слабо и неефективно таргетиране на този вид туризъм.
 • Липса на национална маркетингова стратегия на България, която да я представя като дестинация за БСУ и здравен туризъм.
 • Липса на цялостна държавна политика по отношение на развитието на този вид туризъм в България.
 • Нецеленасочени и несъобразени практики от страна на МТ, МЗх, Здравна каса и др., и липса на общи усилия за стимулиране и промотиране на този вид туризъм.
 • Тромави, тежки и мудни процедури при концесионирането и ползването на минерални води от страна на желаещите инвеститори и хотелиери.
 • Недостатъчни и със слаба езикова подготовка кадри: лекари, медицински сестри, кинезитерапевти, рехабилитатори и др.
 • Отсъствие на единна стратегия за работа с основните корпоративни клиенти в БСУ и здравния туризъм, а именно здравни каси, пенсионни фондове, застрахователни дружества и т.н.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми