Горите – зеленото богатство на България

България разполага с около 4,07 млн.ха горски територии, от които 3,86 млн. ха са залесени. Около 75% от горите са държавна собственост, около 13% са собственост на общини, около 9% са собственост на физически и юридически лица, останалите близо 3% са собственост на църкви, манастири, училища и др. Около 30% от горите са иглолистни, 24% са широколистни високостъблени, около 48% са издънкови, а останалите са нискостъблени. Общият запас от стояща дървесина надхвърля 600 млн. м3, с общ годишен прираст от около 14 мнл.м3. Обемът на годишното ползване е от около 7 млн. м3, в т.ч. около 600 хил. м3 е ценната едра строителна дървесина, около 1,5 млн. м3 са дървата за огрев и около 4,9 млн. м3 е дървесината за технологична преработка.

В сектора на горите – горско стопанство, дърводобив, дървообработване, мебелна и целулозно-хартиена промишленост са заети пряко около 100000 човека. Делът на горския сектор е 6,5% от БВП. Делът на експорта на продукция от мебелната промишленост след икономическата криза бележи устойчива тенденция на покачване със среден годишен темп около и над 5%, с непрекъснато увеличаване на инвестициите и конкурентоспособността. Животът на повече от 1 000 000 души е пряко или непряко свързан с горите, с добива или преработката на продуктите от горите или с използването на дървесината като източник на енергия.

Политиката в областта на горското стопанство се осъществява днес, а стопанисването и управлението на горите дава своите резултати в бъдеще. Тази дългосрочност предполага усъвършенстване на системата за инвентаризация на горите – въвеждане на национална горска инвентаризация, която предоставя надеждна информация за динамиката в изменението на показателите на горите в дългосрочен план и позволява да се вземат по-обосновани решения. Следва да се усъвършенства и доразвие системата на планиране. Необходимо е да се усъвършенства системата на управление на държавната горска собственост – предоставена за управление на държавните горски предприятия, както и на структурите за управление на горите – общинска собственост.

Следва да се оптимизира структурата и се изяснят функциите на централното горско ведомство. Освен контрола по прилагането на нормативната уредба следва да му се възложат функции по формулирането и осъществяването на националната горска политика, независимо от собствеността на горите.

Освен преките икономически ползи горите предоставят на обществото широка гама от екологични и социални функции и услуги – чист въздух, чиста вода (над 80% от оттока от чиста вода се формира на територията на горите), предпазване от почвена ерозия, създаване на благоприятна среда за земеделските култури, чрез системата от полезащитни горски пояси, опазване на населените места, язовирите (над 4000, повечето от които в горски територии), както и на цялата инфраструктура – пътища, железопътни линии, далекопроводи и др. Горите са отличен източник на здраве, място за отдих и голям суровинен ресурс, който все още не се използва рационално. Единствено в България европейският подход към използване на суровини свързан с многократно използване и рециклиране на суровини все още не е въведен и използването на горските ресурси е водено от партийни, местни и лобистки интереси. Единствено у нас продължава да се използва свежа дървесина за изработване на пелети и брикети за горене. Навсякъде в ЕС това се извършва от специални бързо растящи биологични видове, отпадна дървесина или от други биологични отпадъци. Държавата притежава близо 80% от горите у нас и е длъжна да изгради дългосрочна, прозрачна и устойчива система за ползването на горските ресурси.

Най-наболелите въпроси, свързани с устойчивото развитие на сектора, са свързани с възстановяването на законността и държавността в горското стопанство. Необходимо е подобряване на ефективността във взаимодействието и координацията между държавните горски предприятия и техните поделения и регионалните дирекции по горите във връзка с опазването на горите, както от болести, вредители и от пожари, така и от незаконни посегателства. Следва да се стимулира и активизира работа на общинските горски структури, в стопанисването и опазването на недържавните гори. От особена важност е осигуряването на взаимодействие и координация между всички органи на властта – органите на МВР, на правосъдната система и особено на прокуратурата, за да се противодейства на незаконните посегателства, които в някои райони придобиват големи размери и се ръководят от организирани престъпни групи.

Необходими са промени в Наказателния кодекс, в ЗАНН, в Наказателнопроцесуалния кодекс, в Закона за горите, в Закона за лова и опазването на дивеча, както и в някои от действащите подзаконови нормативни актове, за да се криминализират незаконните посегателства върху горите и дивеча, за да се потърсят по-ефективни средства и механизми за наказание на нарушителите. Действащата система позволява годишно да се съставят над 40000 акта и наказателни постановления, но събираемостта на глобите и наказанията по тях е под 10%. Наложилата се практика нарушители с над 30-40 акта да са на свобода и да „трупат“ още незаконни посегателства трябва да се преустанови.

Наложително е да се създадат условия за инвестиции в развитие на дърводобива, а оттам и за капацитета на дърводобивните фирми да извършват дейността си. В тази връзка следва да се обсъдят пакет от мерки – дългосрочни договори с фирмите за дърводобив, които да им позволят да осигурят постоянни квалифицирани работници, да инвестират в техника, да се възползват от т.нар. горски мерки на Програмата за развитие на селските райони. С този пакет от мерки следва да се създадат условия да се преодолее застоят в технологията и техниката за дърводобив от 80-те години на миналия век.

Опазването на здравословното състояние на горите е от първостепенна важност. Около 180 000 дка гори са засегнати през 2016 г. от корояди, над 400000 ха са засегнати от патогенни гъби, 200 000 дка са пострадали от снегонавявания през 2016 г.

Концепция за интегрирано развитие на земеделието

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

Управленски решения, които биха могли да разрешат част от посочените проблеми, са свързани и със структурата на горската администрация:

  • Принципът на разделяне на контролната от стопанската дейност в горите не може да се осъществява ефикасно в рамките на едно министерство.
  • Управлението на Националните паркове и резерватите следва да премине към горското ведомство (Изпълнителна агенция по горите), тъй като МОСВ има други функции.
  • Да се осигури ефикасно взаимодействие между всички органи на държавната власт за противодействие на всички форми на посегателства върху горите.
  • Да се създадат условия за инвестиции в дърводобива.
  • Да се въведат дългосрочни договори с фирмите за дърводобив.
  • Да се продължи със залесяването.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми