Концепция за интегрирано развитие на земеделието

В контекста на нарастващото търсене на храни в световен мащаб и справянето с последствията от промените в климата, екологично и биологично насоченото земеделие следва да има водещо място в икономическото развитие на България.

Българското земеделие е било, е и ще продължи да бъде един от найважните структуроопределящи отрасли в икономиката на нашата страна. Незавидното състояние, в което то се намира сега, се дължи преди всичко на ниската добавена стойност на неговата продукция, което до голяма степен е резултат и от спада в нивото на земеделската наука, особено през последните петнадесет години.

За да може България да заеме отново мястото си на сериозен селскостопански производител, осигуряващ не само голяма част от продоволствените потребности на страната, но и генериращ значителен износ на качествени биологични храни трябва да се заложи на интензивния път за развитие на селското стопанство, основан на последните достижения на науката не само в областта на биологията, биотехнологиите и почвознанието. Без широкото им прилагане е невъзможно да се постигне ръст в земеделието.

Същността на предложените национални цели е в насочване на усилията за преминаване към научно обосновано интегрирано и биологично земеделие.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми