Ефективно използване на природните суровини до получаването на краен пазарен продукт. Оползотворяване на натуралните продукти за повишаване качеството на живот

Макар и недостатъчни, България разполага с подземни богатства и суровини. За съжаление, значителна част от тях се изнасят именно като суровини. Целта трябва да е да се развият тези видове производства, които ще дадат възможност те да се преработват до краен продукт с много по-висока принадена стойност при реализацията им на пазара. В момента ние сме суровинен доставчик (в някои отношения) към по-добре функциониращи икономики, които печелят много повече от нас. Отчитайки обстоятелството, че подземните богатства са невъзстановим природен ресурс, от първостепенно значение е задачата за тяхното устойчиво и рационално ползване.

Българската минна индустрия разполага със запаси и производство на:

 • Руди на черни, цветни и благородни метали.
 • Индустриални минерални суровини.
 • Енергийни минерални суровини.
 • Строителни материали.
 • Скално-облицовъчни материали.
 • Геотермални води: на дълбочина от 500 до 3500 м площ около 50 хил. кв.км, температура от 40 до 120оC, количество – 15-20 куб м./сек., извлекаема енергия до 2000 MW.

Продуктите на минерално-суровинната индустрия заедно с основните метали формират много висок принос към общия износ в сравнение с другите индустрии – 10%. Комплексното и пълноценно оползотворяване на минералните суровини, като ограничен и невъзобновяем природен ресурс, е тясно свързано с необходимостта от реализиране на минимални технологични загуби и решаване на основните екологични проблеми, възникнали в резултат на проучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности.

Световните перспективи, които трябва да бъдат отчетени при развитието на българската минерално–суровинна индустрия са:

 • Населението на света продължава да расте, което ще постави огромни изисквания към наличието на метали и минерали.
 • Особен интерес представляват редкоземни метали, което се дължи на факта, че в световен мащаб производството е съсредоточено в малко страни.
 • Много голяма тежест в следващите години ще има подводният добив на полезни изкопаеми, тъй като суровините на повърхността са с все по ниски съдържания и вече е достигната линията, при която икономическата стойност на добива по подводен способ вече е ефикасна.
 • Търсенето, проучването и добивът на неконвенциални газови хидрати ще доведе до енергийна независимост и просперитет на страната.
 • Рециклирането и преработката на отпадъците от минната индустрия ще доведат до повишаване на ефективността и авторитета на бранша.

Дългосрочното устойчиво използване на минерални суровини у нас изисква:

 • Добивът и преработката на минерални суровини да стават в хармония с околната среда и другите промишлености.
 • Диалог и сътрудничество между правителство, общини, региони и бизнес сектора с цел насърчаване на иновациите и растежа.
 • Очертаване на рамковите условия и инфраструктура за конкурентоспособност и растеж, задълбочен и ефективен процес на оценка на околната среда, който е от решаващо значение за опазването и здравето на хората.

България разполага с богато и значимо биоразнообразие – изключително е богатството на лечебни и ароматични растения с високо качество и съдържание на активни съставки поради благоприятното географско разположение на страната. Сравнително малък е делът на растенията, които се култивират. Повечето от събираните или култивирани лечебни растения се изнасят непреработени и само малка част от тях се използват в България за преработка до продукти. Продуктите с висока добавена стойност, които се извличат от лечебните и ароматични растения, се използват в хранителната промишленост (хранителни добавки, естествени хранителни аромати), в козметиката (козметични аромати и активни съставки с лечебно действие и др.) и фармацевтичната промишленост (активни екстракти за лекарства, фитопрепарати и др.). Оползотворяването на националното биоразнообразие зависи от три значими за развитието на обществото фактора – култивиране и свързаното с него опазване на биоразнообразието, и преработване до продукти с висока добавена стойност чрез прилагане на екологични технологии и подходи. Това са фактори с висок потенциал за развитие на рентабилна и екологична индустрия, осигуряваща човешка заетост в различни отрасли на националната икономика (селско стопанство и преработваща промишленост).

Сдружение Единение - икона природни суровини

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

 • Развитието на държавната политика в областта на българската минералносуровинна индустрия трябва да става на основата на световните перспективи.
 • При добива и преработката на минерални суровини да се отчита влиянието върху околната среда.
 • Да се стимулира култивирането на лечебни и ароматични растения с високо съдържание на активни съставки.
 • Да се акцентира върху преработване на продуктите на сектора до продукти с по-висока добавена стойност.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми