Транспорт

Съгласно „Секторната стратегия за привличане на инвестиции“ един от приоритетните сектори е транспорт и логистика, а едно от четирите направления, в които са необходими радикални промени, е транспортната инфраструктура. През последните години беше направено много за инфраструктурата в областта на автомобилния транспорт, но има сериозни дефицити в областта на железопътния транспорт. Неоспоримо е неговото превъзходство по отношение на:

 • Възможностите за превоз на товари с голяма маса и обем – второ място след водния транспорт.
 • Себестойност за единица превозна работа – второ място след водния транспорт.
 • Безопасност на движението – най-безопасен вид транспорт.
 • Зает персонал за превоз на единица превозна работа.
 • Екологията – най-чист вид транспорт.

Благоприятното географско положение на страната като връзка между Европа и Азия до голяма степен предопределя функцията на България като транзитна държава (пет от десетте общоевропейски транспортни коридора минават през България), което определя потенциалните възможности за привличане на товарни и пътнически потоци при физическо интегриране на националната инфраструктура в европейската Една добре развита железопътна инфраструктура би довела до сериозни приходи. За целта са необходими бързи действия, тъй като всички съседни държави модернизират железопътната си инфраструктура и подвижния си железопътен състав и в перспектива страната ще бъде заобиколена, ако не е изградила частите от транспортните коридори, минаващи през нейна територия. При това инфраструктурата трябва да се изгражда последователно, а не разпокъсано и с използване на всички иновативни решения по отношение на железния път, контактната мрежа, системите за сигнализация и контрол на безопасността на движението.

Ключов фактор за успешното техническо и технологично развитие на жпсектора като цяло, е обезпечаването с необходимите кадри. Поради ниския обществен имидж и неадекватно заплащане на труда на професиите с реализация в жп-транспорт броят на обучаемите, както в професионалните гимназии по жп-транспорт, така и по жп-специалности в университетите в България, е недостатъчен за бъдещото обслужване на сектора. Необходимо е допълнително целево финансиране (стипендиантски и стажантски програми) за кадрово обезпечаване на жп-система на България.

Сдружение Единение - икона материали и технологии

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

 • Да се изработи стратегия за балансирано развитие на транспортната инфраструктура чрез създаване на ново Министерство на транспорта и транспортната инфраструктура с цел единна политика за балансирано развитие на всички видове транспорт. Прехвърляне на Агенция „Пътна инфраструктура“ към новото министерство. Определяне на приоритетните за България инфраструктурни проекти, гарантиращи подобряване на връзките със съседните балкански страни.
 • Да се предприемат действия за оздравяване на БДЖ и подобряване качеството на железопътната услуга чрез:
  − Създаване на смесени предприятия за производство на нов подвижен състав – мотрисни влакове, рециклиране и модернизиране на пътнически, товарни вагони и локомотиви.
  − Финансиране на закупуването на нов подвижен състав чрез използване на ресурса на ОП „Транспорт“.
 • Да се използва инфраструктурата на вътрешните водни и морски пътища като основа за развитието на интермодалността в партньорство с водещи международни логистични компании. Разработване на интермодални връзки и направления между пристанищата Варна, Бургас и Александруполис, Варна и Русе, както и създаване на условия за интермодален транспорт по бившия Коридор №8, свързващ пристанищата Варна и Бургас с пристанище Дурас.
 • Да се обърне специално внимание на транзитните услуги поради мястото на страната и в часност пълното подновяване на ГКПП, които са непригодни за активния стокооборот и да се повишат таксите върху ТИР-превозите.
 • Да се изработи програма за подготовка на кадри в системата на транспорта, насочена към кадри със средно специално и висше образование. Обвръзка с долгосрочни договори за работа в транспортните предприятия.
 • Да се изготви и въведе Национална транспортна схема за пътнически превози с цел обвръзка на разписанията за различните видове транспорт и подобряване на транспортната услуга за населението.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми