Строителство

За подобряване състоянието и успешното устойчиво развитие на отрасъла е необходимо да се усъвършенства нормативната уредба като се приемат нови закони за териториалното устройство и регионално развитие, за градоустроиството и за строителството, както и държавата да подпомогне излизане на строителните фирми на международния пазар.

Световната практика показва, че активното управление на процесите в строителството и производството на строителни материали е инструмент за намаляване последиците от замърсяването на околната среда и изменението на климата. Решаването на този проблем изисква изследвания във всички аспекти на устойчивото строителство, в т.ч. за жизнения цикъл на сградите и съоръженията; влиянието на вътрешния климат върху обитателите, производителността и качеството на живот. Не на последно място са и изследванията за намаляване използваните днес традиционни строителни материали чрез алтернативни такива, както и на рециклирани строителни отпадъци от строителството и разрушението на стари сгради и съоръжения.

Успешното изпълнение на тези изследвания изисква:

 • Засилване на изследователската дейност.
 • Създаване на клъстери с участието на научни институти, ВУ и строителни фирми.
 • Стимулиране изграждането на предприятия за рециклиране на строителни отпадъци с оптимално тяхно териториално разположение, за да се намалят транспортните разходи.

За строителната активност от съществено значение е осигуряването на подготвени специалисти със средно и висше образование, притежаващи много добри практически умения. За целта следвада се направят съответни изменения в учебните програми за обучение на средни техници е професионалните гимназии по архитектура, строителство и геодезия или да бъдат възстановени строителните техникуми.Такива изменения са необходими и за учебните програми във ВУ с задължително въвеждане на летни стажове на студентите и учениците в строителни фирми. Последното изисква създаване и на стимули за фирмите, ВУ и гимназиите.

Не на последно място е необходимо да се засили контрола на качеството при изграждането на строителните обекти чрез:

 • Подобряване на строителния надзор.
 • Изграждане на акредитирани лаборатории с оптимално териториално разположение.
Сдружение Единение - икона материали и технологии

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

 • Да се усъвършенства нормативната уредба.
 • Да се засили изследователската дейност в областта на строителството.
 • Да се стимулира създаването на предприятия за рециклиране на строителни отпадъци.
 • Да се предприемат мерки за осигуряването на подготвени специалисти със средно и висше образование.
 • Да се подобри строителния надзор и да се създадат акредитирани лаборатории с оптимално териториално разположение.Във всички случаи основната цел в развитието трябва да бъде – преминаване от модел на производство, базиран на редуциране на разходите на основата на евтин труд и автоматизация, към модел на производство с висока добавена стойност, основан на висока производителност, нови бизнес модели и нов човешки капитал, притежаващ необходимите знания, компетенции и умения за работа в новите условия.Каквито и нови тенденции да се лансират последователно у нас – за интелектуализация на икономиката и обществото, за устойчиво развитие, за реиндустриализация и т.н., в крайна сметка реалната действителност иска отговор преди всичко на три фундаментални въпроса:
  − Какви умения и професионална подготовка ще притежава работната сила у нас.
  − Какво е нивото на развиваните и използваните технологии от стопанските субекти в страната.
  − Ще се намерят ли собственици на български или чужди капитали, които да пожелаят да инвестират значителни суми във високите технологии и техническата модернизация.

  Отговорът на първия от тези въпроси пряко зависи от състоянието на образователната система, на втория – от потенциала за изследователска и развойна дейност, а на третия – от инвестиционния климат и законодателството
  в страната. Те трябва да се решават навреме и национално отговорно, защото от тях пряко зависи жизненото ниво на населението.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми