Микро- и наноелектроника

Цикълът за създаване на продукти в тази област условно се състои от три етапа:

  • Разработване и верифициране на проект за производство на изделия по достъпна съвременна технология.
  • Производство на определено количество изделия (няколко стотин хиляди до милиони).
  • Детайлно измерване на всеки един от произведените обекти преди продажбата му.

Първият етап, обхващащ проектирането, представлява дейност с особено висока добавена стойност. Енергоемкостта е изключително ниска, текущите разходи не са високи. Основно изискване е наличието на висококвалифицирани специалисти. В България през последните години има положителен опит в обучението на микроелектронни дизайнери чрез сътрудничество между водещи световни компании и български университети.

Вторият етап, обхващащ производството, не е реалистичен за развитие в обозримо бъдеще в България.

Третият етап, свързан с тестването, е изключително интересен за развитие у нас. Относителният дял на този етап в цялостния цикъл на микроелектрониката, като важност и положителни финансови резултати нараства постоянно. В България има тясно и плодотворно сътрудничество между изследователски и производствени структури и университети през последните години.

Поради това е реалистично чрез насърчаване на инвестиции и дейности в проектирането, тестването и приложението (първи и трети етап) на микроелектронните и наноелектронните изделия и системи, които изискват малко суровини, притежават ниска енергоемкост и много висока добавена стойност, България да се позиционира в тази област.

Сдружение Единение - икона материали и технологии

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

  • Да се подпомогнат фирми, които се концентрират върху разработването и окачествяването (тестването) на продукти на електрониката и не толкова върху масовото производство на изделия.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми