Металургия

Черната и цветна металургия имат структуроопределяща роля за икономиката на България, с висок относителен дял в произведената промишлена продукция (над 15%). С това България се различава значително от средните показатели на ЕС, където металургичният сектор е с дял от 5%. Делът на цветната металургия значително надвишава този на черната металургия.

Обемът на произведените основни цветни метали и продукти от тях значително надвишават търсенето на местния пазар, поради което цветната металургия ще остане преди всичко важен експортен сектор. Запазването на тези позиции силно зависи от стабилните и поносими цени на енергийни ресурси поради силно енергоинтензивния характер на металургичните процеси.

Независимо от добрата конкурентоспособност на съществуващите предприятия, следва да се потърсят възможности за преработване на по-голяма част от произвежданите метали до краен продукт като изделия с висока добавена стойност (акумулатори и UPS, високоволтови трансформатори и стъпални регулатори, електрически машини и електроинструменти с висока енергийна ефективност, както и компоненти за нарастващия сектор на електромобилността). Насърчаването от страна на държавата на инвестиции в тази област крие значителен потенциал.

Сдружение Единение - икона материали и технологии

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

  • Да се разработят мерки за подпомагане на предприятията, които преработват произвежданите метали до краен продукти с по-висока добавена стойност.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми