Машиностроене

Фирмите, работещи в този сектор, произвеждат главно полуфабрикати и компоненти и много малко крайни изделия. Използва се главно ниско квалифициран и ниско заплатен труд. Печалбата е малка, заплатите са ниски и перспективите за развитие са в близки хоризонти.

Мястото на България в световното машиностроително производство не е в частта на масовото производство. България трябва да се специализира в областта на единичното и дребносерийно производство, което има специфични изисквания, но по-висока добавена стойност. Основна роля при това има автоматизацията на проектирането и производството. Автоматизацията на единичното и дребносерийното производство изисква много повече усилия, знания и опит от масовото производство, но и резултатите са по-добри и само чрез автоматизацията им може рязко да се вдигне производителността на труда в машиностроенето в България.

Най-важният и изключително актуален проблем е липсата на адекватно образовани кадри. Успешното развитие на машиностроенето е свързано преди всичко с развитие на образованието. Изключително важен аспект при това е професионалното образование, което директно трябва да подготвя средни кадри за отрасъла.

Сдружение Единение - икона материали и технологии

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

  • Да се разработят мерки за подпомагане на единичното и дребносерийно производство в малките и средни предприятия в сектора.
  • Да се разработят мерки за осигуряване на сектора с необходимите квалифицирани специалисти с професионално и висше образование.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми