Енергетика

Проблемите в енергийния сектор (рефлектиращи в сигурност и цена на доставките на енергоносители за икономиката и бита) биха компрометирали постигнатото във всички сфери на дейност. От друга страна успешното развитие на сектора допринася пряко и значимо за устойчивото развитие на страната. Бъдещето на „Енергетиката” трябва да се базира на ясно разписана политика, основаваща се на съществуващите дадености и особености за страната, нормативните международни рамки, състоянието на пазара, кадровата обезпеченост и др. Приоритетни за сектора и изключително полезни и перспективни за страната са следните направления:

 • Топлоенергетика (производство на топло и електроенергия на базата на изгаряни изкопаеми органични горива) – развитие на направлението най-вече при използването на собствени въглеводородни енергийни ресурси, което е гаранция за повишена енергийна сигурност и енергийна независимост.
 • Ядрена енергетика – направлението е свързано също с гарантиране на енергийната сигурност и намаляване обема на въглеродните (и други вредни) емисии при производсто на електроенергия в страната.
 • Хидроенергетиката и възобновяемите енергийни източници – хидроенергетиката произвеждаща евтина (като експлоатационни разходи), „маневрена” и „екологична” електроенергия, а нейното развитие позволява и многофункционално водно регулиране. В момента страната усвоява под 50% от съществуващия (технически възможен) хидроенергиен потенциал (оценен като електропроизводство на около 15 000 GWh годишно).
 • Енергийна ефективност и иновативни енергийни технологии – енергийната ефективност е значим „скрит ресурс” за енергийния сектор. Подобряването й води до намаляване на необходимото производство на топло и електроенергия с всички позитивни икономически и екологични последствия от това. Съществува значим потенциал за повишаване на енергийната ефективност при всички технологии (етапи) свързани със сектор „Енергетика”: добив, транспорт, обработка на горивото, енергопреобразуване (генерация на топлина и електроенергия), транспорт и разпределение на енергията, потребление на енергия в бита и националното стопанство. Съвременните научи постижения предлагат интелигентни и ефективни решения и възможности, които трябва да бъдат използвани и развивани.
Сдружение Единение - икона материали и технологии

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

 • Да се насочат повече усилия към повишаване на енергийната ефективност на икономиката.
 • Да се гарантира енергийната сигурност на страната.
 • Незабавно да се вземе политическо и държавно решение за бъдещето на енергетиката след извеждането от експлотация на топлинните централи. Какъв вид заместващи мощности трябва да бъдат изградени?
 • За решаване на въпроса с нарастващото замърсяване на въздуха да се премине към газификация на домакинствата с преференциално финансиране за включването на абонатите.
 • Отчитайки намаляването себестойността на енергията, получавана от слънчевите централи да се оптимизира съхраняването на тяхната енергия в хидроенергийните инсталации на НЕК. Това налага модернизирането на ПАВЕЦ ЧАИРА с цел повишаване на нейната ефективност, съобразена с произвежданата енергия от възобновяемите енергоизточници.
 • Разработване на политики за разширяване на енергииния пазар с включването на балканските страни.
 • Основна политика и модел за модернизирането в сферите на електрически коли, батерии, съхраняване на енергия, ценово ефективни възобновяеми източници на енергия, диверсификация на доставки на енергоизточници и пр. да стане привличането на чуждестранни инвестиции.
 • Да се осигури прозрачност на формирането на производствените цени и диверсификация и недопускане на териториални монополи в търговията с енергия.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми