Необходими стъпки за прилагане на експортно-ориентираният модел на растеж

Поради отвореността на икономиката, вътрешната икономическа политика трябва да се превърне в „производна” на външноикономическата, т.е. мерките на вътрешната политика трябва да се насочват към реализиране приоритетите на външната политика. В тази връзка се открояват три основни момента в развитието на външноикономическите отношения на България, които следва да насочват външноикономическа политика занапред: глобализация, европейска интеграция, регионално сътрудничество.

Външноикономическите отношения в света са до голяма степен систематизирани в рамките на различни многостранни споразумения, регионални договорености и двустранни спогодби. Строго установените правила за търговия, залегнали в тях, създават условия за предсказуемост и така улесняват деловите среди. На основата на тези договорености се постига по-добър достъп до пазарите на контрагентите и се осигуряват условия за нарастване на износа. Съществуват различни възможности за стимулиране на икономическия растеж чрез по-активно включване на българската икономика в международното разделение на труда. Те могат да се систематизират както следва:

  • Ключов фактор е повишаването на производителността и конкурентоспособността чрез внедряване на съвременни технологии и иновации. Освен традиционните инструменти (преки чуждестранни инвестиции, трансфер на технологии и ноу-хау) държавата следва да изиграе решаваща роля в насърчаването на научноизследователската и развойна дейност с цел скъсване с практиката на износ на трудоемки стоки с ниска добавена стойност в полза на капиталоемка продукция, която заема доминиращ дял във външната търговия на ЕС.
  • Смекчаване и преодоляване на проблема с ниската конкурентоспособност на българските продукти, особено на селскостопанските. Това изисква постепенно, но устойчиво нарастване на усвоените средства от еврофондовете и прилагане на целенасочена политика за развитието на селските райони.
  • Улесняване достъпа на българските фирми до единния пазар на ЕС чрез засилено участие в системата за взаимно признаване на сертификатите и сертификационните процедури. Това ще намали значително разходите по износа особено в отраслите на млекопреработващата, месодобивната и месопреработващата промишленост, които са с признат огромен потенциал.
  • Идентифициране на фирмите с потенциал за излаз и конкурентно поведение в общия европейски пазар. Тези фирми следва да се подпомагат с целево насочени програми и проекти, включително по създаването на партньорски взаимоотношения с водещи чужди фирми. След закриването на Агенцията за малки и средни предприятия, тези функции следва да се поемат от Министерството на икономиката и отчасти от Агенцията за чуждестранни инвестиции.
  • Насърчаване използването на инструменти като публично-частното партньорство при реализация на проекти, финансирани от фондовете на ЕС.
  • Стимулиране на инициативността и проактивното поведение на българските фирми за намиране на подходящи контрактори, включването им във високотехнологични субконтракторни вериги и в изграждането и функционирането на индустриални клъстери и предприемачески мрежи.
  • Облекчено кредититиране на износа и осигуряване на разнообразни финансови инструменти.
  • Осигуряване на държавно гарантиране и застраховане на експортните кредити, насочено към фирмените и банкови кредити с цел създаване допълнителни стимули не само за износителите, но и за финансово-кредитните институции.
  • Намиране на възможности за данъчни и митнически облекчения за експорта, в т.ч. освобождаване от мита, данъци, такси и акцизи; връщане на вече платени данъци и мита при износа; предоставяне на данъчни, митнически и други преференции на чуждестранни инвестиции по повод повишаване конкурентостта и експортността на местното производство.
  • Специфични форми на експортни преференции – привилегирован достъп до произвежданите суровини, комунални услуги (електро- и водоснабдяване и т.н.); транспортиране на експортни стоки по занижени тарифи; паспортни, визови и др. преференции.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми