Предпоставки за икономически растеж и финансова стабилност

Глобалната финансова криза и отражението й върху българската икономика сложиха край на един модел на развитие, който очевидно не беше устойчив в по-дългосрочен план. Основният проблем беше в структурата на чуждестранните инвестиции, която не беше насочена към търгуемия сектор, а преди всичко към недвижимите имоти и финансовия сектор. Такава структура на инвестициите насърчаваше предимно строителството, което е силно про- цикличен сектор и негативните резултати не закъсняха. Размерите на дефицита по текущата сметка надхвърлиха 25% от БВП, което само по себе си бе много тревожно, но още по-притеснително бе рязкото влошаване на международната инвестиционна позиция, чиито негативни стойности преминаха границата на 100% от БВП. Необходимо е преосмисляне на цялостния модел на развитие, наложил се през последното десетилетие. Доколкото българската икономика продължава да изпитва недостиг на капитали, финансирането отвън по необходимост ще продължи да играе важна роля. Въпросът следователно се свежда до формата на това финансиране – дали трябва да се залага на възстановяване на потоците от преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), или трябва да се форсира износът, който да осигури необходимите финансови ресурси за необходимите инвестиции в реални активи, които да осигурят устойчив икономически растеж.

Сдружение Единение - икона икономически растеж

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

 • Да се въведе децентрализиран модел за разпределяне на държавния бюджет, което да се съчетае с централизиран контрол и отчет на резултатите от това финансиране.
 • Да се формират и прилагат политики за избягване съществуването и създаването на монополи.
 • Да се възприеме експортно-ориентираният модел за растеж на икономиката на България.
 • Да се подпомага експортно-ориентираният растеж на малките и средни фирми и сътрудничеството с експортно-ориентираните транснационални компании.
 • Да се определят секторните приоритети на експортно-ориентирания растеж.
 • Да се подобри общата икономическа среда чрез премахване на административните и икономически пречки, които са основна причина за забавяне на инвестиционните процеси и за корупция.
 • Да се инвестира в качествено подобряване на инфраструктурата като основен канал за достъп до международните пазари.
 • Да се въведат преференции към приоритетни сектори, без да се нарушават правилата за конкуренция на ЕС при избягване на изкривяваща пазара намеса на държавата в развитието на икономиката.
 • Да се подкрепя структурното модернизиране, което ще осигури по-високо ниво на производствените технологии, заетост на по-високо квалифицирани работници и по-висока вътрешна добавена стойност.
 • Да се подобри квалификацията на работната ръка чрез повишаване на качеството на образованието, като се започне от началното училище.
 • Да се създаде синергия между структурата на средното и висшето образование и търсенето на квалифицирани работници от страна на пазара на труда.
 • Да се осигурят повече средства за целево-ориентирани и ориентирани към бъдещето изследвания (в природните, инженерните и не на последно място, в социалните науки).

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми