Правоприлагане – мерки за гарантиране бързина и безпристрастност на съдебните производства и стриктно спазване на предписаните от закона срокове за тяхното провеждане и приключване

Реформата в структурата на Висшия съдебен съвет чрез разделянето му на две колегии – на съдиите и на прокурорите, безспорно отговори на някои отдавна узрели за решаване проблеми и кореспондира с устройството на подобни органи в държави от Западна Европа.

По-сложно е решението, досежно съотношението на професионални и парламентарни квоти, но за това е необходима промяна в Конституцията.

Положителна стъпка е премахването на делегатския принцип при избора на магистрати във Висшия съдебен съвет, тъй като в пространството, с или без основание, съществува виждането за определени влияния.

Макар и засега изборът на членове на ВСС от парламентарната квота да е възприеман само като “политически пазарлък”, той е неминуем при съществуващата конституционна уредба.

Впоследно време много големи усилия са положени, за да бъде осигурено избиране на преподаватели или научни работници в състава на ВСС. Това не е лишено от определено основание, но този орган все пак има за основно предназначение да организира в рамките на закона съдебната власт.

Особено важен принос на ВСС е функционирането при него на Инспектората за съдебната власт, който контролира движението на делата и създаденото към него специализирано звено (експерти по Глава IIIа от ЗСВ) за разглеждане на молби на лица, претендиращи претърпени вреди от бавно правосъдие в България. Благодарение на това е създадена възможност за намаляване броя на заведените дела срещу нашата държава пред Европейския съд по правата на човека.

Новото законодателство в Република България създаде възможностти за ускорено решаване на съдебните производства. Бе въведена уредба за селектиране на допустимите за касационно обжалване дела. Предвид на това трябва да бъде приветствана инициативата на върховните съдилища за уеднаквяване на практиката в съдопроизводството чрез приемане на все повече постановления и тълкувателни решения.

Намираме за необходимо осъществяването чрез система от нормативни актове и практически мерки стимулирането на професионалното развитие и заинтересованост на магистратите, съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители, и адекватна оценка на тяхната натовареност и реален принос. Крайно време е хората в съдебната система да бъдат мотивирани за израстване по един подходящ начин, който да елиминира, поне в известна степен обществения скептицизъм.

За преодоляване на създадените нагласи, че в практиката на съдебната власт има редица случаи на намесване на интереси, са необходими допълнителни усилия, които трябва да бъдат предприети, както на законодателно равнище чрез евентуални изменения и допълнения на процесуалните закони, така и по отношение на оптимизиране на административната организация и контрол.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми