Качество на законодателството

В хода на присъединяването на България към Европейския съюз бяха изготвени и приети изцяло нови Наказателнопроцесуален кодекс (в сила от 29.04.2006г.), Закон за съдебната власт (в сила от 7 Август 2007г.), Граждански процесуален кодекс (в сила от 01.03.2008г.); бяха създадени за първи път Кодекс на международното частно право (в сила от 17 Май 2005г.), Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест (в сила от 04.07.2005г.), Административно-процесуален кодекс (в сила от 12.07.2006г.) и извършени съответни изменения и допълнения в множество нормативни актове (Наказателен кодекс, Закон за МВР и др.). Предприетите законодателни мерки получиха изключително висока оценка от институциите и държавите – партньори от Европейския съюз.

Новият Наказателно-процесуален кодекс, чийто окончателен правителствен вариант бе представен през май 2005г., влезе в сила на 29 април 2006г. като до този момент е претърпял тридесет и осем изменения и допълнения.

Впредишната му битност, Гражданският процесуален кодекс бе променян над петдесет пъти. Новият закон влзезе в сила от 1 март 2008г., но вече е изменян и допълван двадесет и два пъти.

Адмнинистративнопроцесуалният кодекс (в сила от 12 юли 2006г.) претърпя само единадесет изменения и допълнения.

Основната работа по нов Семеен кодекс, който да регулира семейно- брачните отношения в духа на съвременната обществена ситуация, бе завършена през юни 2007г., но той беше внесен за раглеждане в Народното събрание доста по-късно и влезе в сила на 1 октомври 2009г., при това с редица компромиси спрямо първоначалния вариант. Даже и тук тенденцията за “дописване” е показателна, макар и не в така висока степен – има само седем изменения и допълнения. Според някои авторитетни среди, не е изключено създаването на нов закон.

Вниманието към Наказателния кодекс е пословично, защото той е “ветеран” – в сила е от 1 май 1968г. и неговото прилагане е приоритетно за много голяма част от българските граждани. До влизането в Европейския съюз бе изменян над шестдесет пъти, а след това – още около четиридесет пъти. Въпреки това, все още липсва консолидирана концепция с широка подкрепа за нов закон.

Когато Законът за съдебната власт бе обнародван на 22 юли 1994г., общественото мнение вярваше, че той е гаранция за истински нов подход спрямо системата в условията на демократични промени. За краткия период на съществуването си, той претърпя тридесет и четири изменения и допълнения, които във висока степен бяха повлияни от политическата конюнктура.

Новият Закон за съдебната власт влезе в сила на 7 август 2007г. и до сега е изменян и допълван тридесет и шест пъти.

Независимо от гореизложеното може да бъде констатиран фактът, че като цяло действащото българско законодателство е харморизирано и кореспондира на практиките на държавите – членки на Европейския съюз.

Въпреки това трябва да бъде отправена настоятелна препоръка за неговото стабилизиране.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми