Конституционни реформи и механизми за усъвършенстване дейността на съдебната система

В последните години многократно бяха изказвани становища за радикални промени в Конституцията, които биха могли да бъдат осъществени само от Велико народно събрание. Съществува възможност чрез правомощията на обикновено народно събрание, в случай че се намери широка подкрепа и дори консенсус, неотложните конституционни промени да бъдат реализирани.

Поставени бяха за обсъждане подходящи теми, сред които особено важни са:

 • Регулиране на предсрочното освобождаване от функции на депутати, общински съветници и кметове в случаите на придобилото популярност понятие „политическо номадство“.
 • Създаване на условия за ефикасен парламентарен контрол върху правителството („блиц контрол“ върху министрите) и „отваряне“ на парламентарния контрол спрямо гражданското общество.
 • Създаване на механизми за парламентарен контрол върху независимите регулаторни и контролни органи.
 • Отпадане на ограничението за обжалване на административни актове пред съда според чл. 120 ал. 2 от Конституцията.
 • Въвеждане, при определени условия, правото на индивидуална жалба пред Конституционния съд.

Постигане на по-добре структурирана, прозрачна и ефективна съдебна система.

Успешната реформа може да бъде резултат единствено от обединените усилия на изпълнителната власт (Министерство на правосъдието), Висшият съдебен съвет, самите магистрати и, не на последно място с подкрепата на неправителствените организации, работещи в тази област. Важно значение има и сътрудничеството със законодателната власт за по-бързо приемане на нормативни актове, свързани с продължаването на реформата в съдебната система.

За да работи добре съдебната система трябва да бъде прозрачна, сигурна и предсказуема по отношение на гражданското общество. Очакванията към нея са да е ефективна, справедлива и неподатлива към корупция и какъвто и да е външен натиск.

Успешната съдебна система е функция на три взаимосвързани компонента:
1. Качество на законодателството
2. Професионална квалификация и компетентност
3. Правоприлагане – мерки за гарантиране бързина и безпристрастност на съдебните производства и стриктно спазване на предписаните от закона срокове за тяхното провеждане и приключване

Сдружение Единение - икона съдебна система

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

 • Продължаване на реформата в правораздаването, включваща изработване на законодателно закрепени правила, осигуряващи бърз, ефикасен и справедлив граждански, административен и наказателен процес.
 • Постигане на прозрачност на постановените съдебни актове и достъп на обществото до максимално допустимия според закона обем от информация за дейността на органите на съдебната власт.
 • Фактическо осигуряване на независимостта на съдебната власт, чрез създаване на механизми за недопускане на политическа намеса в дейността на органите на съдебната система.
 • Повишаване на ефективността на институционалното взаимодействие между законодателната, изпълнителната и съдебната власт, с цел осигуряване на действащо правосъдие, в интерес на обществото.
 • Създаване на система за постоянно повишаване на професионалната квалификация на съдиите, прокурорите и следователите и ефикасни механизми за тяхната професионална атестация.
 • Реформиране на обучението по специалността „право“ чрез унифициране на обучението в различните образователни институции и на критериите за придобиване на висше образование по тази специалност.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми