Общопрактикуващи лекари

Още с въвеждането на институцията ОПЛ се регистрираха поредица от несполучливи решения. Очакваше се в доболничната помощ да бъдат решавани до 80% от здравните проблеми. На практика ОПЛ се превърнаха до голяма степен в администратори. Обезсмисли се притежаването на специалности в други области на медицината, което не бе използвано за тяхното обединение в колективи, кооперации или под друга форма. Липсват стимули за придобиване на специалност „обща медицина”. Следдипломното обучение се провежда незадоволително и формално. Липсват условия за професионално развитие, важен фактор за привличане на млади лекари. Регистрирането на ОПЛ като еднолични търговци изтегли заплащането им по капитация, а не по резултати от дейността им. Понастоящем се прави опит ОПЛ да бъдат натоварвани с дейности по профилактиката, диспансеризацията, ранното откриване на хронични болести, но тези усилия не се посрещат с ентусиазъм.

Необходима е ревизия на задълженията, квалификацията, заплащането и очакваните резултати от дейността на ОПЛ, а заедно с тяхната асоциация трябва да се намерят пътища за подобряване на несполучливия продукт, който се получи в резултат на реформата.

Незадоволително е изпозването на специалистите в извънболничната мрежа, които се деквалифицират заедно с общопрактикуващите лекари. В двете групи се наблюдава сериозен процес на застаряване и липса на нови
кадри.

Спешната медицинска помощ бе подлагана на много експерименти. Тя функционира в инфраструктура, включваща 28 областни центъра, 198 филиала в общините и над 370 мобилни екипа. Липсват стимули за получаване на специалност по спешна медицина. Не са решени добре проблемите със специализацията и възможността за професионален растеж. Относително бавно върви обновяването на автомобилния парк и оборудването на линейките. Санитарната авиация е повече предмет на частна инициатива, отколкото на държавническо решение в разумни граници. Съществен успех е приемането на Концепция за развитието на спешната медицинска помощ. Тя трябва да бъде подкрепена с адекватно финансиране, насочено и към инфраструктурата, и към мобилния парк, и към кадрите. Персоналът от над 7000 души, ангажирани в спешната медицинска помощ, остава с недобро заплащане, с незадоволителен обществен и медицински престиж и недостатъчна привлекателност на тази професионална група. А това е необходимост, за да се очаква решаване на проблемите.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми