Медицински кадри

През последните 10 години многократно се повдига въпросът за намаляването на медицинските кадри по специалности. Проблемът добива критични размери в някои специалности. Така детските хирурзи са около 30 и са концентрирани основно в университетските градове. Неонатолози има само в 5 града. Ревматолозите са 109 при масовост на тази патология. Патоанатомите са около 120, половината пенсионери. Не достигат 405 педиатри, най-малко 450 общопрактикуващи лекари. Недостигът е по-силно изразен в някои региони на страната. Докато в София са концентрирани 28% от лекарите, то в Смолян, Търговище и др. техният дял е едва 1% от националната квота. Фактът, че броят на лекарите според националната статистика се задържа около 28 000 е измамен, тъй като е налице застаряване на лекарското съсловие, а процентът на работещите пенсионери трайно нараства. Делът на младите лекари варира едва около 5%, а процесът на миграция и емиграция се осъществява в два тласъка – след завършване на висшето образование и след получаване на медицинска специалност. Драстично се чувства липсата на медицински сестри и акушерки, чийто брой намаля с над 50%. Възможното компенсиране с чуждестранни специалисти се регистрира за страната в скромни размери.

Ако държавата не инвестира, за да повиши възнаграждението на медицинските специалисти в близки срокове, ще плати двойно и тройно по-късно и за кадри, и за здравето на населението.

Профилактичният подход към заболяванията у човека е осъзната необходимост. Профилактиката е доказано по-евтиният път към здравето и вероятно затова интересът към нея е по-слаб или ограничен до задължителните и рискови за държавата области. Системно профилактирани в миналото групи в годините на прехода бяха изоставени. Това са области като училищното здравеопазване, трудовата хигиена и профилактика в предприятията, грижата за социалнозначимите заболявания, специализираните грижи за жените във фертилна възраст и за гериатричното население. Непълноценна е здравната информация, недостатъчни са усилията за медицинската култура на населението, епизодични са усилията за промоция на здравето. Създаването на документ като „Цели за здраве 2020” предполага усилия за подобряване на здравните показатели на населението. За децата до 16г. възраст грижата е поверена основно на общопрактикуващите лекари. От тях се очаква да поемат и повече задължения по профилактиката и диспансеризацията на по-възрастното население. В страната се развиват профилактични програми по отношение превенцията и контрола на заразните болести, на полово предаваните инфекции и СПИН, на безплодието и нежеланата бременност, на зависимостите и психичните разстройства.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми