Образователна система на България

Държавата гарантира правото на образование. Тя трябва и може да наложи задължителността на образованието в определените от закона граници. Всичко това спада към системните мерки, които „задават рамката”. Те са основополагащи и могат да бъдат реализирани в значителна степен с административни мерки в рамките на новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование Много е важно задължителното образование от най- ранна възраст, предвидено в него, да се рализира в кратки срокове. Само в такъв случай в първи клас ще постъпват деца с достатъчни знания по български език, което ще даде възможност за реализиране на пълноцененен и плодотворен образователен процес, предоставящ равни възможности за всички. И нещо много важно! У нас в момента е силно подценена ролята на семейството при възпитанието, образованието и цялостното изграждане на личността от най-ранна възраст на детето. Мнозинството родители са се оттеглили от тези задължения и са преотстъпили тези отговорности на детската градина, училището и университета. Това трябва решително да се промени. Без тези мерки, в дългосрочен план, ще се развият процеси, водещи до ерозия на основата на българската държавност.

Сдружение Единение - икона образование

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

  • Да се въведе задължителната предучилищна подготовка още от 4-годишна възраст в най-кратки срокове, в съответствие с възприетите и действащи модели във водещите държави.
  • Акцентите в образователния процес да се изместят от усвояване на факти и знания към култивиране на специализирани умения и компетентности, т.е. ускорено въвеждане на изследователския подход в образованието.
  • Ключ за развитието на икономиката на България е развитието на професионалното образование с активното участие на индустриалните предприятия и други икономически субекти от практиката.
  • Ясна диференциация на ВУ в такива с акцент върху научно-изследователската и развойна дейност и интегрирането й в учебния процес и такива с акцент върху пряката практическа насоченост на обучението.
  • Да се анализира и преосмисли политиката на лицензиране и акредитиране на ВУ и насочване на държавното бюджетно стимулиране в подготовката на специалисти с висше образование, които да са съобразени с реалните нужди на пазара на квалифицирана работна сила и стратегическите приоритети на икономиката и държавата.
  • Да започне прилагането на мерки за разясняване ролята на семейството при възпитанието, образованието и цялостното изграждане на личността и интегрирането й в обществото от най-ранна възраст.
  • Образователната система да включва още от предучилищна възраст и възпитателна част, най-вече предмети като родинознание, които да формират у децата и учениците необходимите национално-патриотични знания и чувства, както и необходимите познания и информираност, относно смисъла и история на религиите, ценностите и моралните норми, които включват и връзката с историята на българския народ, език, писменост и култура.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми