Наука

Науката е главен фактор и едновременно ефективен инструмент за обновяване и издигане на равнището на всички дейности в едно обществото и държава. Независимостта на една държава, нейният суверенитет, нейното развитие и благосъстояние най-вече зависят от експертното равнище в много области (здравеопазване, национална сигурност, земеделие, промишленост, високи технологии и много други).

Иновационният потенциал и научните изследвания в страната са взаимообвързани по няколко линии. Иновации със значителен ефект често се основават на научни постижения и са направени от хора с търсещ ум и изследователски навици. От друга страна, успехът в изследователския процес идва, когато се приложат нови идеи или по нов начин се използват вече известни идеи, за да се получат нови научни резултати, т.е. за учените-изследователи иновацията е ежедневие и е част от израстването им като професионалисти-експерти. Способността да се анализира, изследва, търси, е в основата на иновационното мислене и поведение. Тези способности, начин на мислене и поведение следва да се развиват от най-ранна възраст. Изследователският подход в образованието, споменат по-горе, поощрява развитието тъкмо на тези способности и трябва да бъде въведен и използван във всички етапи на образованието. Важна задача пред науката на всяка страна е да подпомогне въвеждането на този подход в образователната си система. Това ще увеличи значително иновационния потенциал.

Основна задача на системата на науката във всяка страна е да произведе и поддържа високо експертно равнище. Това показва, че държавата следва да носи основната отговорност за развитието на системата на науката.

Равнището на експертност, което генерира системата на науката в една страна, определя потенциала на съответната държава и предопределя нейното развитие в условията на глобалното икономическо състезание. Следователно основен продукт на науката в една страна са нейните учени. Учените се изграждат и издигат равнището си на експертност като правят изследвания с фундаментален или приложен характер. Държавата трябва да поддържа институционално организациите, които провеждат научни изследвания и така произвеждат и възпроизвеждат равнището на експертност, като се ръководят от вътрешната логика за развитие на науката. Експерти са необходими във всички главни области на науката, като самата наука, движена от вътрешните си закономерности за развитие, определя кои са тези главни области в даден момент. Чрез системата на проектното финансиране държавата може да насочва интереса на учените към изследвания, които имат по-пряко отношение към развитието на един или друг отрасъл на икономиката и обществото или към издигане на равнището на експертност в дадена конкретна област. По същия начин следва да се обособят средства и за поощряване на иновационни проекти. Мисълта, че системата на науката може да функционира само чрез проектно финансиране, обаче, е заблуда. Ако не се подкрепят организациите, които изграждат експертите (учените) много скоро няма да има кой да предлага проекти за финансиране.

Стимулирането на учените става чрез системата за научни степени и длъжности. Държавата е заинтересована експертите й да са на световно равнище. Мерило за това в областта на фундаменталните изследвания са основно наукометричните показатели, както и степента на обвързаност със световната наука и научни изследвания (съвместни публикации, съвместни проекти, организиране на научни форуми, покани за участие в конференции и др.). Отчитайки също така, че при кандидатстване за финансиране на проекти се провежда и оценка за тяхното ниво, е важно отчитането на броя и обема на финансираните до момента на оценката проекти. В областта на приложните изследвания съществени параметри са също и броят и обемът на договорите за изследвания и разработки, сключени с потребители, заявени, защитени и поддържани патенти, брой създадени изделия и технологии и др. Такъв род критерии следва да се използват при йерархично- служебното израстване и стимулирането на учените. Разбира се, тези изисквания трябва да вземат предвид характерните особености и специфичните условия във всяка отделна научна област.

Трябва да се актуализира стратегията за научни изследвания, отчитайки формулираните в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 приоритети, а също и на факта, че изследователската дейност не трябва да се ограничава само върху приоритетните направления.

Сдружение Единение - икона наука

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

  • Държавната политика в областта на науката трябва да създава условия българските изследователски институции да формират специалисти, които ще достигат и поддържат ниво, съответстващо на постигнатото в света.
  • Задължително условие при определяне на приоритетите за научни изследвания е те да следват и обслужват целите и приоритетите на държавата.
  • Необходими са мерки за повишаване на привлекателността на преподавателската и изследователска дейност.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми