Култура

Културата е синтезираното понятие за изкуството, литературата, начина на живот, възпитанието, ценностните системи, формите на съжителство, традициите и вярванията в дадено общество. Тя на практика обхваща всичко от обществения живот. Културата означава и процес на непрекъснато усъвършенстване, както и на положителни социално- психологически и манталитетни промени. Тя моделира и формира националното самосъзнание, самочувствието и достойнството както на обществото, така и на индивида. Постигането й изисква усилие и постоянство, което в крайна сметка се възнаграждава с резултати и носи удовлетворение във всички сфери на обществения живот. Заради всичко това тя не може да не бъде част от националните цели. Културата в широк смисъл има следните компоненти, които трябва да бъдат инструментализирани в перспективата на духовното развитие на нацията:

 • Културно-историческото наследство, като форма на запазване и предаване на духовния опит на човечеството.
 • Социалните институти и културните процеси, пораждащи и възпроизвеждащи духовни и материални ценности (наука, образование, религия, професионално изкуство и любителско творчество, традиционна народна култура, просветна дейност, сценична дейност и т.н.).
 • Инфраструктурата на културата като система от условия за създаване, съхранение, експониране, транслиране и възпроизводство на културните ценности, развитие на културния живот и творчество (музеи, библиотеки, архиви, културни центрове, изложбени зали, ателиета, системи за уПправление и икономическо осигуряване на културния живот и др.).

Поддържането на изброените по-горе параметри на културата гарантира опазването и самобитността на националното културно наследство, на тази база осигурява формирането на личното достойнство и самочувствие на българския гражданин и дава възможност за противопоставяне на постмодерните тенденции в условията на глобализация за унифициране на културните процеси и за постепенно заличаване на националната памет. Държавата и публично финансираните институции трябва да бъдат гарант за тяхното съхранение и развитие, при спазване на принципите за ограничаване на тоталната комерсиализация на културата и правото на неограничен достъп до културните ценности.

Разумно е да се създаде и да действа национален форум за културни политики, който да е гъвкав, отворен и динамично адаптивен инструмент. Той не трябва да се намесва пряко във функционирането на културата, а трябва да предлага авторитетна и компетентна платформа за наблюдение, обсъждане и насърчаване на културните политики и добри практики. Форумът може да организира различни срещи, кръгли маси, дискусии, конференции и творчески ателиета, чрез които да:

 • Привлича вниманието на обществото и медиите към важни аспекти на националната култура.
 • Насърчава интереса на потенциални спонсори.
 • Разкрива потенциала на „културната дипломация”.
 • Анализира, оценява и популяризира върхови постижения в различните изкуства.
 • Закриля културното и историческо наследство и подпомага развитието на „културния туризъм”.
 • Подкрепя изявите на млади творци и насърчава диалога между поколенията в културата.
 • Разглежда полето на взаимодействие на дигиталните технологии и културата.
 • Участва в предлагането на решения, включително законодателни, за съхраняване на креативността и самобитността на националната култура в условията на глобализация и експанзия на медиите.
 • Съдейства на критиката и изследователската дейност в областта на културата и изкуствата с цел изясняване на критериите и оценъчните механизми, които рКегламентират държавната подкрепа и партньорство.

Kато цяло културната политика трябва да се ръководи от разбирането, че културата, макар и поле на индивидуалната, авторска творческа автономност, не може да осъществи пълноценно себе си извън обществото. Тя се нуждае от грижата, подкрепата, съпричастието на обществото. Но същевременно обществото трябва да оцени уникалната й роля в социалния живот на индивида и във формирането на гражданско общество. Културата е безспорно исторически доказан, изключително ефективен ресурс за развитието на индивида и обществото, цивилизационен фактор с дългосрочно и многопосочно въздействие.

Сдружение Единение - икона култура

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

 • Да се създаде Национален съвет за културни политики (НСКП) към министерски съвет по реда на чл.21-22 от Закона за администрацията.
 • Да се изведе ролята на културата за съхраняването и развитието на българското общество и българската държавност в приоритет на държавното управление, чрез:
  − Осигуряване на съществено по-висока бюджетна субсидия за културата.
  − Предоставяне на данъчни облекчения за инвеститори и спонсори в сферата на културата.
 • Да се въведат конкретни и значими морални и материални стимули за високи постижения и професионализъм за дейци на културата.
 • Да се възстановят традиционните, доказали се във времето форми за разпространение на култура и родолюбие сред българското общество – на първо място читалищата, както и всякакви други форми на организирана самодейност, национални, регионални и тематични събори и др.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми