Устав

Чл.1. (1) „ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ“, наричано по-нататък за краткост „Сдружението“, е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) „ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ“ е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

(3) Сдружението е доброволно обединение на лица от различни професионални групи, съпричастни с целите и предмета на дейност на Сдружението.

(4) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Наименование

Чл.2. (1) Сдружението осъществява дейността си под наименованието „ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ“.

(2) Наименованието на Сдружението и неговата емблема (лого), заедно с данни за седалището, адреса на управление, регистрация, ЕИК се поставят на всички документи на Сдружението.

Седалище и адрес на управление. Териториални граници за осъществяване на дейността.

Чл.3. (1) Седалището на Сдружението е гр. София

Цели

Чл.4. Целите на Сдружението са:
1. да обединява личности от различни професионални групи и ги обвързва с взаимно разбирателство и съгласие за просперитета на Отечеството, уважение и грижа за обществото;
2. да мотивира обществено полезни личности да служат на обществото без лична материална изгода;
3. да разработва проекти, програми и политики, целящи единението, устойчивото развитие и просперитета на България;
4. да организира и обединява усилията на специалисти от различни професионални групи за популяризиране целите на Сдружението;
5. да подпомага общуването и обмяната на информация и идеи между гражданите на страната, искащи нейния просперитет, за да се постигне формулирането и приемането на консенсусни национални рамки от цели и приоритети с различни времеви хоризонти.

Средства за постигане на целите

Чл.5. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:
1. организиране на срещи и дискусии с български видни личности, индустриалци, държавници, представители на културата, образованието и науката, социални деятели и др. и привличането им да работят за осъществяването на целите на Сдружението;
2. обезпечаване на информация и създаване на условия за активно сътрудничество между членовете на Сдружението в рамките на възможностите и компетенциите на всеки от тях с оглед постигане на целите на Сдружението;
3. организиране и провеждане на периодични сбирки на членовете на Сдружението за общуване и свободна обмяна на информация, дискусии, разглеждане на конкретни теми свързани с целите на Сдружението и тяхното постигане;
4. събиране и поддържане на информационни фондове, във връзка с дейността на Сдружението;
5. използване на информационните средства в страната за подпомагане и популяризиране дейността на Сдружението и постигане на неговите цели;
6. привличане на експерти по научни, правни, икономически, социални, духовни и други въпроси, свързани с дейността на Сдружението;
7. организиране на конференции, симпозиуми, срещи, семинари, „кръгли маси“ и други форми на публичен и научен дебат;
8. създаване, използване и управление на фондове за постигане на целите си, при спазване на специфичните законови разпоредби за създаването и разходването им.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми