Антикорупционен фондОт Антикорупционния фонд (АКФ) сезираха прокуратурата за нереализирания най-голям фотоволтаичен парк в Югоизточна Европа, съобщиха от АКФ.

Местната власт в Пазарджик не търси 1 милион евро неустойка за неизпълнение по договора си с „Риал Стейтс“ на Гинка Върбакова, уверяват от Антикорупционния фонд. Това е причината те да сезират прокуратурата за недостатъчно грижи за стопанисването на общинско имущество в Пазарджик. Според разследване на АКФ по казуса на „Риал Стейтс“ ЕООД, дружеството не е изпълнило задължението си по договора си с Община Пазарджик за изграждане на фотоволтаичен парк от 50 MW край селата Априлци, Елешица и Сбор. По договор компанията е трябвало да въведе в експлоатация мощностите в срок от 32 месеца след издаване на строителното разрешение. На практика това е трябвало да се случи до началото на 2013г.

От Търговския регистър е видно, че компанията не е реализирала и по-голямата част от договорената инвестиция в размер на 400 000 000 лв. Община Пазарджик до момента пропуска да си поиска неустойката в размер на 1 милион евро.

Срещу 500 000 лева и конкурс Община Пазарджик продава на „Риал Стейтс“ близо 2000 декара. Върху земята има дървесина за милиони. В договора има ясно дефинирани условия и неустойка при неизпълнение.

Документът е сключен на 04 юли 2008г. Според клаузите му, когато статутът на земята бъде изменен, инвеститорът следва да изгради в имота „Соларен фотоволтаичен парк“, включващ фотоелектрически модули, следящи системи и инвертори, създадени от водещи световни производители. Договорено е соларната фотоелектрическа централа да възлиза на 50 MW номинална силова инсталация.

Соларната станция трябва да бъде изградена в рамките на 32 месеца от датата на издаване на строително разрешение. Според експертите на АКФ всяко друго тълкувание на договора би било форма за заобикаляне на закона.

Продавачът има право да развали сделката, като задържи вече платените му пари, в случай че купувачът изобщо не започне строителство на централата. Изрично е посочено, че ако купувачът не е реализирал пълния размер на договорените фотоволтаични мощности в срок или пък не е изпълнил друго от условията в договора, той дължи неустойка в размер на 1(един) милион евро, пишат от Антикорупционния фонд.

Според графика със сроковете, представен пред ДКЕВР за строителството на проекта, изграждането на фотоволтаичната централа „Априлци“ следва да бъде извършено на 2 етапа.

Първият предвижда изграждане на присъединителна подстанция и изграждане на 40 MW фотоволтаични панели със срок на въвеждане в експлоатация до края на месец декември 2012г. Втори етап включва изграждане на още 20 MW фотоволтаични панели със срок на въвеждане в експлоатация до края на месец 12.2014г. Това обаче не се случва.

Разрешението за строеж е издадено на 16 април 2010г. и първият етап от построяването и пускането в експлоатация на фотоволтаичната централа с обща мощност 1,15 MW е завършен през февруари 2011г.

На 22 юни 2012 г. е пусната в експлоатация централа с мощност 1,3 MW.

Четири години по-късно, в Доклада за дейността на „Риал Стейтс“ ЕООД към Годишния финансов отчет за 2016г. става ясно, че се предвижда инсталиране на следваща мощност от 20 MW. Това предвиждане е включено в точка „Перспективи и развитие“ като условието е да се осигури финансиране на проекта.
Година по-рано, на 11 май 2015г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прекратява лиценза на фирмата. Решението на КЕВР е в отговор на подадено на 28 декември 2015г. от „Риал Стейтс“ ЕООД заявление за прекратяване на лицензията пред КЕВР. Искането за спиране на лиценза е мотивирано със законодателната промяна от 2015г. Според нея, добивът на „зелена енергия“ става далеч по-нерентабилно занимание.

Към днешна дата в соларен фотоволтаичен парк „Априлци“ са изградени две фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 2,45 MW, вместо обещаните 50 MW, пишат от АКФ. Няма строеж за изграждане на други мощности. От годишния доклад за дейността на дружеството за 2012г. става ясно, че персоналът за 2011г. е трима души, а за 2012г. – двама. Не е изпълнен ангажиментът към общината да се разкрият 52 работни места в първите 2 години от функционирането на централата.

От дружеството не са изпълнили още един ангажимент. На 16 януари 2018г. „Риал Стейтс“ ЕООД продава два от прехвърлените от Община Пазарджик недвижими имота с обща площ 459,751 дка. В същото време фирмата е задължена да не се отчуждава имота до въвеждането в експлоатация на парка. Стойността на сделката е 977 915 лв. Припомняме, от компанията са придобили земята за 500 000 лева.

На запитване от АКФ до кмета на Пазарджик Тодор Попов дали има неизпълнение на договора от страна на „Риал Стейтс“ ЕООД, Попов е заявил, че няма възникнали спорове между Община Пазарджик и „Риал Стейтс“ ЕООД по изпълнението на договора.

Няма сключени споразумения между община Пазарджик и „Риал Стейтс“ ЕООД, не са предприемани действия за търсене на неустойка по същия договор и договорът не е прекратен.

Според Тодор Попов не е налице неизпълнение от страна на „Риал Стейтс“ ЕООД. „Поради това, че в срок е изпълнено задължението за изграждане на „Соларен фотоволтаичен парк“ не са извършвани проверки и не е възлагано извършването на такива“, е заявил Попов пред АКФ.

От неправителствената организация недоумяват защо Община Пазарджик не е проверила обект, който би трябвало да е най-мащабната инвестиция в областта, със заявка да се превърне в най-големия фотоволтаичен парк в Югоизточна Европа. Както вече беше посочено, инсталираната номинална мощност е 2,45 MW или повече от 20 пъти по-малко от задължението по договор.

„Остава неясно защо Община Пазарджик счита, че в срок е изпълнено задължението за изграждане на „Соларен фотоволтаичен парк“ с мощност 50 MW. Очевидно е, че „Риал Стейтс“ ЕООД не е направило договорените инвестиции в размер на милиона лева и не са разкрити 52 работни места в продължение на поне 2 години“, пишат от АКФ, които се позовават на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на „Риал Стейтс“ ЕООД.
Според отчетите, нито едно от задълженията по договора с Община Пазарджик не е изпълнено. Не е ясно на какво основание кметът, който е представител на общината, твърди, че не е налице неизпълнение от страна на „Риал Стейтс“ ЕООД.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми